Reklamácia na vrátenie tovaru

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok 

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.  

Záručná doba je u nového tovaru 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, t.j. o právach podľa čl. VII. bod 3. až 7.; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho, a to zaslaním reklamovaného tovaru, popisu chyby tovaru, rozhodnutia o výbere uplatňovaného práva, kópie dokladu o kúpe tovaru alebo iného dokladu potvrdzujúceho u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené a uvedením kontaktných údajov Kupujúceho (najmä spiatočná adresa, e-mail, telefónne číslo) na korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. bod. 2. Odporúčame pre popis chyby a uvedenia kontaktných údajov využiť vzorový reklamačný protokol, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.  

O prijatí reklamácie vystaví Predávajúci potvrdenie, ktoré zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.  

O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ako potvrdenie o vybavení reklamácie slúži aj reklamačný protokol, ktorý bol zaslaný Kupujúcim (ak Kupujúci túto možnosť využil) a ktorý bol v príslušných častiach doplnený Predávajúcim. 

Spôsoby vybavenia reklamácie sú 1. odovzdanie opraveného výrobku, 2. výmena výrobku, 3. vrátenie kúpnej ceny výrobku, 4. vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, 5. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo 6. odôvodnené zamietnutie reklamácie.  

Poučovaciu povinnosť podľa čl. VII. bod 9. prvá veta Predávajúci plní najmä poskytnutím vzorového reklamačného protokolu obsahujúcim príslušné poučenie, ktorý je Kupujúcemu zasielaný spolu s potvrdením o prijatí objednávky.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Kupujúceho (spotrebiteľa) byť osobitne poučený o jeho právach podľa všeobecného predpisu, ak neuplatní reklamáciu na vzorovom reklamačnom protokole, ktorý už poučenie obsahuje.  

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

Záručné podmienky a záručná doba- pre podnikateľov 

Firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH) nemá nárok na vrátenie tovaru ani odstúpenie od zmluvy do 30 dní od dodania tovaru. 

1. Lehoty na uplatnenie reklamácie 

Kupujúci – podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby (tovar reklamovať) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol chybu pri včasnej prehliadke a dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr v lehote 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak. To sa však netýka: 

  • pri veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; 
  • na opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým používaním; 
  • pri použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim; alebo ak to vyplýva z povahy veci. 

Lehota na uplatnenie reklamácie začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína bežať odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. 

2. Ak sa prejaví chyba v priebehu lehoty na uplatnenie reklamácie pre kupujúceho – podnikateľa, je na kupujúcom – podnikateľovi, aby preukázal, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. 

3. Nároky z chýb 

Ak nemá vec vlastnosti tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci – podnikateľ požadovať 

  • dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, pokiaľ sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci – podnikateľ požadovať len výmenu súčasti; 
  • bezplatné odstránenie chyby. 

Postup pri reklamácii 

Kupujúci – podnikateľ doručí na vlastné náklady i riziko reklamovaný výrobok na adresu POHO Nábytok s.r.o., Republiky 1041/30, 010 01 Žilina. 

Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci – podnikateľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a uviesť presný popis porúch a početnosť výskytu. 

Lehota na vybavenie reklamácie 

Ak je kupujúci – podnikateľ, reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim – podnikateľom, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – podnikateľom nedohodnú na inej lehote. 

Vybavenie reklamácie 

Reklamácia je za vybavenú považovaná v okamihu, keď o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho – podnikateľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – podnikateľa uvedený pri uplatnení reklamácie. Kupujúci – podnikateľ má povinnosť si tovar vyzdvihnúť. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený si účtovať poplatok za uskladnenie. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci – podnikateľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. 

Náklady reklamácie 

Náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie kupujúci – podnikateľ sám.